Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου του mtheofilidou.com

Η πιο κάτω πολιτική απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά στην αλληλεπίδραση των Χρηστών με αυτόν τον Ιστότοπο. Εάν αναζητάτε πληρορίες σχετικές με με την εμπιστευτικότητα των κλινικών συνεδριών παρακαλούμε επισκεφτείτε εδώ.

Αυτός ο Ιστότοπος συγκεντρώνει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους Χρήστες του.

Οι Χρήστες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικά πρότυπα προστασίας και, ως εκ τούτου, μπορεί να ισχύουν ευρύτερα πρότυπα για ορισμένους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια προστασίας, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην σχετική ενότητα του Ιστότοπου.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων:

Μαρία Θεοφιλίδου
Παύλου Λιασίδη 12, Αρ. 103
Αραδίππου 7102
Κύπρος

Επικοινωνία με Ιδιοκτήτη δεδομένων: privacy@mtheofilidou.com

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται:

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος, από μόνος του ή μέσω τρίτων, είναι τα: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και προαιρετικά, σύντομη περιγραφή του ζητήματος για το οποίο επικοινωνούν με το γραφείο της Κλινικής Ψυχολόγου Μαρίας Θεοφιλίδου (μόνο σε περίπτωση που οι χρήστες τα υποβάλουν για τη διευθέτηση ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας), διάφοροι τύποι Δεδομένων, cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Πλήρη στοιχεία για κάθε είδος Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή με συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως (π.χ. η υποβολή ονόματος, επωνύμου και τηλεφώνου επικοινωνίας για διευθέτηση ραντεβού, σύντομη περιγραφή του ζητήματος είναι εθελοντική), όλα τα δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα ιστοσελίδα είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας αυτού του ιστοότοπου. Σε περιπτώσεις όπου αυτός ο Ιστότοπος δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά (π.χ. τα στοιχεία για τη διευθέτηση ραντεβού), οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα Δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Οι Χρήστες που είναι αβέβαιοι για τα υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από τον παρόντα ιστότοπο ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie, αν είναι διαθέσιμη.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένα υπεύθυνα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι: πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, πάροχοι υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, φορείς ταχυδρομείου, πάροχοι υπηρεσίας φιλοξενίας της ιστοσελίδας, εταιρείες πληροφορικής, φορείς τηλεπικοινωνιών) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον Ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά των Χρηστών εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. (Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.)
  • Η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης ·
  • Η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει στην κατοχή του ο Ιδιοκτήτης·
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης με καλή πίστη θα διευκολύνει τη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για τη επεξεργασία και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή προϋπόθεση για σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές Δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των Δεδομένων Χρήστη σε άλλη χώρα εκτός της δική τους. Για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν ισχύουν ευρύτερα πρότυπα προστασίας, οι Χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών Δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ο οποίος διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή συμφωνίες που έχουν συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο Ιδιοκτήτης για τη διαφύλαξη των Δεδομένων.

Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Χρόνος διατήρησης

Τα Προσωπικά Πδεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

  • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
   Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι Χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη.
  • Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.
 • Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επικοινωνία με τον Χρήστη
 • Μεταφορά δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Google Analytics.

Οι Χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Α. Google Analytics (Google LLC)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, να εκπονεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες
– Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://policies.google.com/privacy
– Εξαίρεση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Privacy Shield Participant.

Β. Το Google Analytics με ανώνυμο IP (Google LLC)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, να εκπονεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Αυτή η ενσωμάτωση του Google Analytics ανωνυμοποιεί τα Δεδομένα της διεύθυνσης IP σας. Λειτουργεί βραχύνοντας τις διευθύνσεις IP των χρηστών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποσταλεί σε ένα διακομιστή Google και θα συντομευτεί εντός των ΗΠΑ.

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες
– Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://policies.google.com/privacy
– Εξαίρεση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Privacy Shield Participant.

Γ. Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ

Ο Ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε οποιαδήποτε χώρα δεν ανήκει στην ΕΕ) μόνο βάσει συγκεκριμένης νομικής βάσης. Κάθε τέτοια μεταφορά δεδομένων βασίζεται σε μία από τις νομικές βάσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον κάτοχο να μάθει ποια νομική βάση ισχύει για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Μεταφορά δεδομένων από την ΕΕ ή / και την Ελβετία προς τις Η.Π.Α. με βάση την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Privacy Shield (αυτός ο ιστότοπος)

Με βάση αυτήν τη νομική βάση, η μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων από την ΕΕ ή την Ελβετία στις ΗΠΑ διεξάγεται σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Shield) ΕΕ – ΗΠΑ και Ελβετίας – ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα Προσωπικά Δεδομένα μεταφέρονται σε υπηρεσίες που αυτοπιστοποιούν βάσει του πλαισίου Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επομένως εγγυώνται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας τέτοιων μεταφερθέντων Δεδομένων. Όλες οι υπηρεσίες παρατίθενται στη σχετική ενότητα αυτού του εγγράφου και εκείνες που συμμορφώνονται με το Privacy Shield μπορούν να επιλεγούν ελέγχοντας την πολιτική απορρήτου τους και ενδεχομένως ελέγχοντας συγκεκριμένα την τήρηση της Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην επίσημη Λίστα Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Privacy Shield εγγυάται συγκεκριμένα τα δικαιώματα στους Xρήστες, τα οποία βρίσκονται στην πιο πρόσφατη μορφή του στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από την ΕΕ ή την Ελβετία στις Η.Π.Α. σε υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή δεν ανήκουν πλέον στην Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και βασίζονται μόνο σε άλλους έγκυρες νομικές βάσεις. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον Ιδιοκτήτη για να μάθουν για τέτοιες νομικές βάσεις.

Δ. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: διάφοροι τύποι δεδομένων.

Φόρμα Επικοινωνίας (σε αυτόν τον ιστότοπο)

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα της, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτή την Εφαρμογή να χρησιμοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, εισαγωγικά ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος, όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα του εντύπου.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, προαιρετικά σύντομη περιγραφή του ζητήματος για το οποίο η/ο Χρήστης επικοινωνεί με την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Θεοφιλίδου και διεύθυνση IP.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη.

Οι δικαιούχοι ευρύτερων προτύπων προστασίας μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον Ιδιοκτήτη να μάθουν ποια δικαιώματα ισχύουν γι ‘αυτά.

Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

  • Αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
  • Αντικείμενο επεξεργασίας των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενιστούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από αυτήν για την οποία δόθηκε η συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
  • Αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνώση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων.
  • Επαληθεύσουν και επιδιώξουν τη διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
  • Περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
  • Να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή την κατάργησή τους με άλλο τρόπο. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να αιτηθούν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
  • Λήψη των δεδομένων τους και μεταφορά τους σε έναν άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση την οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Υποβάλουν καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι Χρήστες μπορούν να ενίστανται σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας τους λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους η οποία δικαιολογεί την ένσταση.

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να ενίστανται σε αυτή τη επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουν αν ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιεσδήποτε αιτήσεις για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα τύχουν διαχείρισης από τον Ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντοτε μέσα σε ένα μήνα.

Εφαρμογή ευρύτερων προτύπων προστασίας

Ενώ οι περισσότερες διατάξεις αυτού του εγγράφου αφορούν όλους τους χρήστες, ορισμένες διατάξεις ισχύουν ρητά μόνο εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται σε ευρύτερα πρότυπα προστασίας.

Αυτά τα ευρύτερα πρότυπα προστασίας ισχύουν όταν η επεξεργασία:

  • εκτελείται από έναν Ιδιοκτήτη εγκατεστημένο εντός της ΕΕ ·
  • αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών που είναι στην ΕΕ και σχετίζεται με την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν καταβληθεί στους Χρήστες αυτούς.
 • αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών που είναι στην ΕΕ και επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τέτοιων Χρηστών που λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομικές ενέργειες

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή σε στάδιο που οδηγεί σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των σχετικών με αυτών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Ιδιοκτήτης να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αυτή η Αίτηση μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς τυγχάνουν χειρίσμού τα αιτήματα “Μη παρακολούθησης (Do Not Track)”

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τα αιτήματα “Μη παρακολούθησης (Do Not Track)”.

Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτου μέρους που χρησιμοποιεί τις τιμές “Μη παρακολούθησης (Do Not Track)”, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες της σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε αυτόν την Ιστότοπο ή / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμο στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, σημειώνοντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Νομικοί Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του Ιστότοπου (ή των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα Domain Names υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) τη χρονική στιγμή της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εξ ονόματος του ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Ιδιοκτήτης αυτού του Ιστότοπου.

Αυτός ο Ιστότοπος

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη. https://mtheofilidou.com

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από τον παρόντα Ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εφόσον υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένης του Άρθρου 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετίζεται αποκλειστικά με τον παρόντα ιστότοπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 23 Φεβρουαρίου 2018

Η πολιτική απορρήτου στα Ελληνικά παρέχεται για σκοπούς διευκόλυνσης των χρηστών.  Διαβάζεται πάντοτε σε συνάρτηση με την ίδια πολιτική απορρήτου στην Αγγλική γλώσσα που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.